Anunţ licitaţie pentru vânzare bunuri publice – Comuna Dubova

Anunţ licitaţie pentru vânzare bunuri publice

1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Dubova, cu sediul în comuna Dubova, str. DN 57, FN, județul Mehedinți, telefon/fax 0252-368.002, e-mail: [email protected], cod fiscal 4337336.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

Terenuri categoria de folosinta pășune, situate in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti:

-în suprafață 500 mp, identificat prin Numar Cadastral 50528

– în suprafața de 400 mp, identificat prin Numar Cadastral 50529

– în suprafața de 256 mp, identificat prin Numar Cadastral 50530

– în suprafața de 250 mp, identificat prin Numar Cadastral 50532

bunkuri aparținând domeniului privat al comunei Dubova, conform caietului de sarcini, HCL comuna Dubova 37/27.04.2023 și temeiului legal O.U.G. 57/03.07.2019;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

În urma unei solicitări scrise depusă la compartimentul Secretariat, Comuna Dubova, cu sediul în comuna Dubova, str. DN 57, FN, județul Mehedinți.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la compartiment Secretariat al Comunei Dubova, din comuna Dubova, str. DN 57 FN, județul Mehedinți.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 lei /exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Dubova.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor 19.05.2023, ora 14.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.05.2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Dubova, din comuna Dubova, str. DN57 FN, Comp. Registratură, județul Mehedinți.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

29.05.2023, ora 12.00, sat Eibenthal, comuna Dubova, fostul sediu comuna Eibenthal, str. Principala FN, județul Mehedinți.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Mehedinți, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, situat în Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr.14, județul Mehedinți, telefon 0252/208.245, fax: 0252/314.666, email: [email protected].

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

05.05.2023