Licitație închiriere Comuna Șimian

1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Șimian, cu sediul în comuna Șimian, Str. DE 70 nr. 64, județul Mehedinți, telefon/fax 0252/338.693, e-mail: [email protected], cod fiscal 4550988.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Teren în suprafață de 20 mp, cu destinația de spațiu comercial, situat în zona Parcului Central, sat Șimian, F.N., comuna Șimian, județul Mehedinți, nr. cadastral 57960,  aparținând domeniului public al Comunei Șimian, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Șimian nr. 11/31.01.2024 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

În urma unei solicitări scrise, de la Compartimentul Juridic.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartiment Juridic,  din cadrul Comunei Șimian, cu sediul în comuna Șimian, Str. DE 70 nr. 64, județul Mehedinți.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 lei /exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Șimian.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 20.02.2024, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.02.2024, ora 15.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Șimian, din comuna Șimian, Str. DE 70 nr. 64, et. 1, județul Mehedinți, Compartiment Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

29.02.2024, ora 10.00, la sediul Comunei Șimian, din comuna Șimian, str. DE 70, nr. 64, et. 2, județul Mehedinți, Compartiment Juridic.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Mehedinți, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, situat în Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I nr. 14, județul Mehedinți, telefon 0252/208.245, fax 0252/314.666, email: [email protected].

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.02.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *