INVITAȚIE DE PARTICIPARE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

1. Autoritatea contractantă: Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinti, str. Serpentina Rosiori, nr. 1, jud. Mehedinti, tel. 0252-313120, fax 0252-313120, e-mail: [email protected], intenționează să achiziționeze servicii privind activitatea de instruire prin asigurarea de instructori/specialiști – formatori, în vederea desfăşurării în bune condiţii a programelor de formare profesională organizate de C.R.F.P.A. Mehedinti, conform Planului de formare profesională pentru anul 2022.
2. Procedura de atribuire aplicată: Procedură simplificată proprie, conform anexei 2 și art. 101 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevedrilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează a fi atribuit: Bugetul asigurărilor de șomaj.
4. Valoarea estimată a contractului: 900.000 lei (pentru un număr estimativ de 35.700 ore instruire).
5. Documentația de atribuire cuprinde: invitația de participare, fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, formulare. Documentația de atribuire se va transmite în format electronic către ofertanți.
6. Locul de prestare a serviciilor: judeţele Arad, Arges, Bistrita Nasaud, Caras Severin, Dambovita, Hunedoara, Mehedinti, Timis, precum şi alte locaţii (judeţe) în funcţie de solicitări.
7. Natura serviciilor: servicii privind activitatea de instruire prin asigurarea de instructori/specialiși – formatori, în vederea desfăşurării în bune condiţii a programelor de formare profesională organizate de C.R.F.P.A. Mehedinti.
8. Termen de finalizare: 02.05.2022.
9. Data limită de depunere a ofertelor: 26.04.2021, ora 09,00.
10. Data deschiderii ofertelor: 26.04.2020 ora 10,00. La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanții legali ai firmei ofertante.
11. Adresa la care se transmit ofertele: Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinti, str. Serpentina Rosiori, nr. 1, jud. Mehedinti. Oferta se depune personal de către un împuternicit al firmei sau prin poștă. Plicul trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 26.04.2021, ora 10,00.
12. Limba în care se elaborează oferta: limba română.
13. Criteriul de desemnare a ofertei câștigătoare: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
14. Oferta va fi însoțită de documentele înscrise în Fișa de date a achiziției.
15. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.