Anunț public concesiune teren

ANUNȚ PUBLIC

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
  Municipiul Drobeta Turnu Severin, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, Str. Mareșal Averescu, nr. 2, județul Mehedinți, telefon 0252/314.379, fax 0250/316.317, e-mail: [email protected], cod fiscal 4426581.
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
  Teren în suprafață de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, zona Bld. Mihai Viteazu FN, județul Mehedinți, identificat prin număr cadastral NC 64730, bun ce apartine domeniului privat al Municipiului Drobeta Turnu Severin, conform caietului de sarcini, H.C.L. Drobeta Turnu Severin nr. 148/27.06.2024 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
  prin solicitarea scrisă depusă la sediul Direcției Patrimoniu- Serviciul Licitații, Contractare și Executări Silite.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
  Direcția Patrimoniu Serviciul Licitații, Contractare și Executări Silite cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. M. Kogălniceanu nr. 2, Bl. VT3, Parter, județul Mehedinți.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
  100 lei/exemplar ce se achita în contul concedentului: RO06TREZ46121180250XXXXX, deschis la Trezoreria Drobeta Turnu Severin, cod fiscal al concedentului: 4426581 .
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  23.07.2024, ora 16.00.
 4. Informaţii privind ofertele:
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
  31.07.2024, ora 16.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
  Oferta va fi depusă la Direcția Patrimoniu- Serviciul Licitații, Contractare și Executări Silite cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. M. Kogălniceanu nr. 2, Bl. VT3- Parter, județul Mehedinți.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
  se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
  01.08.2024, ora 10.00, la Direcția Patrimoniu, din Drobeta Turnu Severin, Str. M. Kogălniceanu nr. 2, Bl. VT3- Parter, județul Mehedinți.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
  Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Mehedinți, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, situat în Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr.14, județul Mehedinți, telefon: 0252/208.245, fax: 0252/314.666, email: [email protected].
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.07.2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *