Anunţ licitaţie Comuna Dubova

Data publicare: 28.06.2023

1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Dubova, cu sediul în comuna Dubova, str. DN 57, județul Mehedinți, telefon/fax 0252-368.002, e-mail: [email protected], cod fiscal 4337336.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate:
Teren categoria de folosinta faneata, în suprafața de 28.175 mp, situat in sat Eibenthal, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 50510, bun aparținând domeniului privat al comunei Dubova, conform caietului de sarcini, HCL comuna Dubova 43/31.05.2023 și temeiului legal O.U.G. 57/03.07.2019;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
În urma unei solicitări scrise, de la Secretarul General.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Secretarul General, din cadrul Comunei Dubova, comuna Dubova, județul Mehedinți.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
100 lei /exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Dubova.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor 12.07.2023, ora 14.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Dubova, din comuna Dubova, Comp. Registratură, județul Mehedinți.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
20.07.2023, ora 12.00, , sat Eibenthal, comuna Dubova, sediul fostei Primarii din localitatea Eibenthal, str. Principala FN, județul Mehedinți.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Mehedinți, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, situat în Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr.14, județul Mehedinți, telefon 0252/208.245, fax: 0252/314.666, email: [email protected].
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
27.06.2023