Anunţ licitaţie comuna Dubova

Anunţ licitaţie pentru concesionare bunuri aparținând domeniului privat

1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Dubova, cu sediul în comuna Dubova, str. DN 57 FN, județul Mehedinți, telefon/fax 0252-368.002, e-mail: [email protected], cod fiscal 4337336.

2. Informaţii generale privind obiectul concesionării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate:

  1. Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 957 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53033;
  2. Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 1000 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53035;
  3. Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 1000 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53036;
  4. Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 1000 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53037;
  5. Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 999 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53038;
  6. Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 1000 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53040;
  7. Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 943 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53041;
  8. Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 500 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53042;
  9. Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 552 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53043;

j) Teren categoria de folosinta neproductiv, în suprafața de 1000 mp, situat in sat Dubova, comuna Dubova, judetul Mehedinti, identificat prin Numar Cadastral 53044;

Bunurile ce urmeaza a fi concesionate aparțin domeniului privat al comunei Dubova, conform caietului de sarcini, HCL comuna Dubova 91/16.11.2023 și temeiului legal O.U.G. 57/03.07.2019;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

În urma unei solicitări scrise, de la de la Compartiment Secretariat, Comuna Dubova, cu sediul în comuna Dubova, str. DN 57 FN, județul Mehedinți.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Compartiment Secretar General, al Comunei Dubova, din comuna Dubova, județul Mehedinți.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 lei /exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Dubova.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor 15.02.2023, ora 14.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.02.2024, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Compartiment Registratura al Comunei Dubova, cu sediul în comuna Dubova, str. DN 57 FN, județul Mehedinți.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

23.02.2024, ora 10.00, sat Eibenthal, comuna Dubova, fostul sediu al comunei Eibenthal, str. Principala FN, județul Mehedinți.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Mehedinți, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, situat în Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr.14, județul Mehedinți, telefon 0252/208.245, fax: 0252/314.666, email: [email protected].

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.01.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *