Anunț concesiune Obarsia de Camp

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Obârşia de Câmp, cu sediul administrativ în sat Obârşia de Câmp, str. Principală, nr.69, judeţul Mehedinţi, telefon 0374690577, fax 0352524013, email [email protected], persoana de contact Dumitrele Marinela, cod fiscal 7643062.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea a 6 terenuri extravilane cu luciu apă situate în Comuna Obârşia de Câmp (Băltile: Pleşa, Răţarie, Tatanicu, Ţuca, Ţoreanu, Ţiganie), în suprafaţă totală de 17,33 ha, in vederea realizarii unor investiţii pentru creşterea potenţialului turistic şi de agrement al zonei, microferme piscicole, pescuit sportiv, etc., identificate astfel: Lot 1, teren helesteu Pleşa în suprafațţă de 6,3672 ha, C.F. nr. 50554; Lot 2, teren heleşteu Răţarie în suprafaţă de 1,6721 ha, C.F. nr. 50557; Lot 3, teren heleşteu Tatanicu în suprafaţă de 2,7254 ha, C.F. nr. 50553; Lot 4, teren heleşteu Ţucă în suprafaţă de 3,7612 ha, C.F. nr. 50551; Lot 5, teren heleşteu Ţoreanu în suprafaţă de 1,8617 ha, C.F. nr. 53705; Lot 6, teren heleşteu Ţigănie în suprafaţă de 0,941 ha, C.F. nr. 50555; aparţinând domeniului public al comunei Obârşia de Câmp, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.57/16.12.2022 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica pe baza unei solicitări scrise de la sediul Comunei Obârşia de Câmp, str. Principală, nr.69, judeţul Mehedinţi, Compartimentul Registratura.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Registratura, comuna Obârşia de Câmp, str. Principală, nr.69, judeţul Mehedinţi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50lei/exemplar, se va achita cu numerar la casieria insitutiei.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/12/2023, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14/12/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Obârşia de Câmp, str. Principală, nr.69, judeţul Mehedinţi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14/12/2023, ora 12.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecatoria Vânju Mare, str. Viilor nr.9, judeţul Mehedinţi, cod poştal 225400, telefon 0252350436, fax 0252350084, e-mail [email protected].

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22/11/2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *